Info en steunmaatregelen coronavirus

Via deze pagina willen we jullie blijven op de hoogte houden van de beperkende en ondersteunende maatregelen die beslist werden door onze regering en die tevens interessant kunnen zijn voor u als (startende) zelfstandige medische specialist.

We zullen dit in de komende dagen blijven bijwerken.

Laatste update: 4 mei 2020

Wat is op vandaag (29.04.2020) de situatie :

 

 • Apotheken, krantenwinkels, supermarkten en voedingszaken blijven normaal open. Doe-het-zelf-zaken en tuincentra kunnen terug open. Vanaf 04.05 kunnen ook de stoffenwinkels de deuren openen.
 • Bedrijven kunnen blijven werken maar thuiswerk wordt de regel. Enkel uitzondering mogelijk als thuiswerk niet mogelijk is en mits het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen om potentiële besmetting te voorkomen, vooral rekening houdend met de afstand tussen personen. Verplaatsingen van en naar het werk blijven wel mogelijk, wat personeel in de mogelijkheid laat om op en neer te gaan om zaken op te halen.
 • Medische beroepen zijn een uitzondering op de sluitingsplicht en kunnen dus enkel zelf beslissen om te sluiten. Hierdoor kan sowieso al geen beroep gedaan worden op de hinderpremie, mogelijk wel op de compensatiepremie.

 

 

Op vandaag (29.04.2020) zijn volgende steunmaatregelen al gekend :

 

 • Sociale bijdragen zelfstandigen : getroffen zelfstandigen kunnen een aanvraag doen voor uitstel van de sociale bijdragen van het eerste kwartaal (normaal te betalen voor 31.03.2020) en het tweede kwartaal (normaal te betalen voor 30.06.2020). Zij krijgen daarbij ook kwijtschelding van gebruikelijke verhoging of intresten bij laattijdige betaling. Dit uitstel dient aangevraagd te worden voor 31.03.2020 voor het eerste kwartaal en 15.06.2020 voor het tweede kwartaal. Het uitstel van betaling geeft een verlenging van één jaar voor de te betalen bijdragen, dus 31.03.2020 wordt 31.03.2021 en 30.06.2020 wordt 30.06.2021.
  Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kan u ons een mail sturen met in bijlage het ontvangen betalingsbericht van uw sociaal verzekeringsfonds voor het eerste (en later ook voor het tweede) kwartaal. In elk geval zullen er voor laattijdige betalingen van de sociale bijdragen over het eerste kwartaal (normaal te betalen voor 31.03.2020) die ten laatste op 30.06.2020 betaald zijn, geen intresten en verhogingen aangerekend worden.
 • vrijstelling van sociale bijdragen zelfstandigen wegens tijdelijke financiële problemen kan ook aangevraagd worden. Dit dient tegen 30.06.2020 te gebeuren, maar hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er hierdoor geen pensioenopbouw is voor de periode met vrijstelling en dat de tewerkstellingsbreuk (aantal jaren actief) voor de pensioenberekening hierdoor negatief beïnvloed wordt. Er zal ook meer verantwoording nodig zijn om deze financiële problemen te onderbouwen, enkel een verminderd inkomen zal niet voldoende zijn. De maatregel geldt enkel voor wie moeilijkheden ondervindt om de sociale bijdragen te betalen.
  Er is ondertussen ook de mogelijkheid om voor regularisatiebijdragen over 2018 een vrijstelling aan te vragen. Dit onder dezelfde voorwaarden als hierboven, maar met het voordeel dat dit geen impact heeft op uw opgebouwde pensioenrechten, gezien in 2018 al de voorlopige bijdragen betaald werden.
 • Overbruggingsrecht : Zit/zat u in quarantaine in het buitenland, werd u vastgehouden omwille van het coronavirus (zonder effectief ziek te zijn), kan u gedwongen niet werken doordat uw klanten in een sector vallen die gesloten wordt, kan u niet anders dan sluiten omwille van de risico’s, … en moet u daardoor uw zelfstandige activiteit onderbreken of stopzetten voor minsten 7 dagen? Dan kan u hiervoor beroep doen op het overbruggingsrecht. U krijgt een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro per maand (1.614,10 euro met personen ten laste). Denkt u hiervoor in aanmerking te komen en wil u dit aanvragen, bezorg ons dan uw laatste betaalbericht van de sociale bijdragen, uw privé rekeningnummer en de datum van stopzetting. Beperkte activiteit, zijnde administratie, noodgevallen e.d. mogen tijdens de periode van stopzetting wel gebeuren.
  Voor de toepassing van het overbruggingsrecht was er wat beroering ontstaan onder artsen naar aanleiding van een onderzoek dat de controle-dienst van het RIZIV opgestart heeft naar uitgevoerde, niet-dringende ingrepen. Het is inderdaad zo dat wie recht wil hebben op het overbruggingsrecht dit enkel kan als er gedurende 7 kalenderdagen geen activiteit is, behalve dringende ingrepen. Het onderzoek van de dienst DGEC staat echter volledig los van de toepassing van het overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht is een sociaal vervangingsinkomen en valt dus onder de bevoegdheid van het RSVZ, terwijl dit onderzoek uitgevoerd wordt door de diensten van het RIZIV en eerder een bestraffend karakter heeft. Verder is het ons inziens nog steeds aan de arts (of medische directie van een ziekenhuis) om de dringendheid van een ingreep te beoordelen en kan dit (mits enige redelijkheid) niet als misbruik aanschouwd worden.
  Sinds 09.04.2020 is ook een uitgebreide regeling overbruggingsrecht voorgesteld voor zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen of actief zelfstandige-gepensioneerd. Dit is enkel van toepassing voor wie reeds in 2017 of vroeger een zelfstandige activiteit had. Wie in 2017 een netto zelfstandig inkomen (waarop de sociale bijdragen berekend worden) tussen de 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR had, kan ook in aanmerking komen voor dit overbruggingsrecht van maximaal 645,85 EUR (zonder personen ten laste) of 807,05 EUR (met personen ten laste). Het maximaal uitkeerbaar bedrag is tevens afhankelijk van andere ontvangen vervangingsinkomens (bijv. pensioen, tijdelijke werkloosheid, …). De regeling zal maar een beperkte impact hebben en zal ook complex zijn.
  Na de bekendmaking van de exit-strategie is beslist dat het overbruggingsrecht ook verlengd wordt voor de maand mei :
  • Wie verplicht moest sluiten (en ook in mei nog moet gesloten blijven) zal daardoor automatisch recht hebben op dit vervangingsinkomen voor mei (uitbetaald begin juni).
  • Wie in maart en/of april vrijwillig voor 7 dagen zijn activiteit stopzette, zal ook voor mei hierop aanspraak kunnen maken. Op voorwaarde dat er in mei minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen geen activiteit uitgeoefend wordt. Deze zelfstandigen zullen van hun sociaal verzekeringsfonds een brief of mail ontvangen met bevestiging hiervan en met de vraag om de eventuele werkhervatting te laten kennen, zodat een correcte uitbetaling mogelijk is.
 • Ziekte door Coronavirus (of andere ziekte) : Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").
 • Hinderpremie : niet van toepassing voor medische beroepen, gezien deze niet opgenomen zijn in de lijst met verplicht te sluiten ondernemingen.
 • Sinds 15.04 zijn de modaliteiten voor de compensatiepremie gekend. De premie is bedoeld voor ondernemingen die in de periode 14.03.2020 tot 30.04.2020 een omzetverlies van 60% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar kunnen aantonen. Het verlies van 60% omzet is op basis van de gepresteerde omzet (men moet dus kijken naar de werkelijke prestaties, tijdsregistratie, RIZIV prestaties … ) en niet puur volgens facturatie of betaling.

  Er wordt voor de aanvraag gewerkt met 2 categorieën van aanvragers :
  1. Onderneming met activiteit op limitatieve lijst : ‘eenvoudige aanvraag’ met verklaring op eer
  2. Andere onderneming die gevolgen draagt van de beperkende maatregelen : een uitgebreide aanvraag zal moeten ingediend worden met onderbouwd omzetverlies en omstandige uitleg waarom het omzetverlies te wijten is aan de maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

  De premie bedraagt 3.000 EUR voor wie in hoofdberoep zelfstandige is. Wie in bijberoep zelfstandig is, maar sociale bijdragen betaalt als in hoofdberoep (minimaal 13.993,79 EUR), heeft ook recht op de 3.000 EUR. Vergelijkbaar met de hinderpremie is er de mogelijkheid om per vestiging een premie te ontvangen (mits dezelfde tewerkstellingsvoorwaarde als bij hinderpremie, namelijk 1 VTE RSZ ingeschreven personeel op die vestiging)

  Wie in bijberoep zelfstandig is, kan recht hebben op een premie van 1.500 EUR onder bepaalde voorwaarden :
  1. In bijberoep moet het inkomen waarop de sociale bijdragen berekend worden tussen de 6.996,89 en 13.993,78 EUR liggen in 2020 (berekend op 2019)
  2. Geen statuut van werknemer hebben van 80% (4/5’n) of meer

  De aanvraag zal ook moeten gebeuren via de site van VLAIO. Dit zal kunnen na 1 mei en de uiterste datum voor de aanvraag is 30 juni 2020.

  Bepaalde vereenvoudigde formules (voor bepalen omzetverlies) doen al de ronde via Unizo en andere organisaties, maar deze zijn niet opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering maar zullen mogelijk wel als indirect controlemiddel gebruikt worden door de diensten van VLAIO, die met datamining de stoom aan aanvragen willen reduceren om gericht controles uit te voeren. Gezien de complexe regelgeving hebben we een apart document aangemaakt met meer uitleg over de compensatiepremie (dat meer uitleg geeft dan de bovenstaande summiere uitleg). Dat zit in bijlage deze update. Hebt u hierover vragen aarzel niet ons te contacteren. Bent u zelfstandige in bijberoep en twijfelt u eraan of u in aanmerking komt, neem dan contact met ons op en zullen we dit samen met u bekijken.
   
 • Enkele praktijkvoorbeelden :
  • Kinesisten, Logopedisten, Tandartsen : kunnen bij volledige sluiting (behalve nu en dan patiënten waar de nood hoog is), gebruik maken van het overbruggingsrecht. Hinderpremie is niet mogelijk. Compensatiepremie is wel mogelijk. Uitstel van sociale bijdragen is mogelijk (via eenvoudige aanvraag), vrijstelling sociale bijdragen mits aanvraag en goedkeuring van dossier. Uitstel van belastingen gebeurt automatisch en verder uitstel is mogelijk mits aanvraag.
  • Huisarts, thuisverpleging : kunnen bij volledige sluiting (behalve nu en dan patiënten waar de nood hoog is), gebruik maken van het overbruggingsrecht. Hinderpremie is niet mogelijk. Compensatiepremie is in principe wel mogelijk, maar VLAIO benadrukt dat omzetverlies door beperkende maatregelen heel moeilijk beargumenteerd zal kunnen worden. Dit lijkt ons echter een weinig voorkomend geval, gezien er bij ons weten nog geen huisartsen / thuisverplegers vrijwillig hun praktijk of ronde gesloten of stopgezet hebben. Zij die moeten sluiten omwille van ziekte, hebben (vanaf 8 dagen) recht op ziekteverlof (zie hierboven). Wie moet sluiten omwille van quarantaine-maatregelen en zelf niet ziek is, kan van het overbruggingsrecht genieten. Uitstel van sociale bijdragen is mogelijk (via eenvoudige aanvraag), vrijstelling sociale bijdragen mits aanvraag en goedkeuring van dossier. Uitstel van belastingen gebeurt automatisch en verder uitstel is mogelijk mits aanvraag.
  • Geneesheer – specialisten in ziekenhuis : kunnen bij volledige stopzetting van de activiteit door stilleggen desbetreffende dienst (behalve nu en dan patiënten waar de nood hoog is en (achter)wacht), mogelijks gebruik maken van het overbruggingsrecht. Hinderpremie is niet mogelijk. Compensatiepremie is in principe wel mogelijk, maar VLAIO benadrukt dat omzetverlies door beperkende maatregelen heel moeilijk beargumenteerd zal kunnen worden. Uitstel van sociale bijdragen is mogelijk (via eenvoudige aanvraag), vrijstelling sociale bijdragen mits aanvraag en goedkeuring van dossier. Uitstel van belastingen gebeurt automatisch en verder uitstel is mogelijk mits aanvraag.
  • Bandagisten (niet in combinatie met apotheek), reflexologen : moeten volledig sluiten en hebben aldus recht op het overbruggingsrecht en op de hinderpremie. Normaal dus geen compensatiepremie, maar voor bijberoep met sociale bijdragen tussen 6.996,89 en 13.993,78 EUR is er uitzondering voorzien. Uitstel van sociale bijdragen is mogelijk (via eenvoudige aanvraag), vrijstelling sociale bijdragen mits aanvraag en goedkeuring van dossier. Uitstel van belastingen gebeurt automatisch en verder uitstel is mogelijk mits aanvraag.
 • Voor diverse belastingschulden (Personenbelasting, BTW, Vennootschapsbelasting, …) wordt voor getroffen ondernemingen voorzien in een soepele uitstelregeling, waardoor hoge boeten (en eventueel intresten) vermeden kunnen worden. Contacteer ons gerust indien u hier vragen over heeft. De FOD Financiën heeft ondertussen ook een versoepeling voorzien voor indienen van BTW aangiften en de betaling van fiscale schulden. Schulden ingekohierd na 12.03.2020 zullen automatisch een verlengde betalingstermijn van 2 maanden hebben, dit zonder kosten en intresten. Voor schulden van voor deze datum moet een uitstel nog steeds aangevraagd worden, maar dit zal soepel beoordeeld worden. (meer details in apart document hierover)
 • Wie voorafbetalingen moet doen heeft het momenteel moeilijk om het bedrag in te schatten. Om ondernemingen die te weinig vooraf betalen in het de eerste 2 periodes (10 april en 10 juli) niet te zwaar te treffen worden de voordelen voor voorafbetalingen in periode 3 en 4 (10 oktober en 10 december) licht verhoogd (75 procentpunt). Zo kan een beperkt tekort aan voorafbetalingen nog deels opgevangen worden. Zoals steeds kun je met vragen over de voorafbetalingen bij ons terecht.
 • Werkgevers die getroffen zijn, kunnen voor de werkgeversbijdragen RSZ van het eerste en tweede kwartaal 2020 een minnelijk afbetalingsplan aanvragen en hierdoor verhogingen vermijden. Hiervoor wordt er best contact gezocht met uw sociaal secretariaat.
 • Voor te betalen bedrijfsvoorheffing is er ook uitstel van 2 maanden om te betalen. Bepaalde sociale secretariaten betalen u de reeds betaalde bedrijfsvoorheffing automatisch terug. Hou dit a.u.b. in het oog, want zonder het te beseffen, kan er een berg schulden ontstaan die sowieso toch betaald zullen moeten worden. Wij vinden deze automatische terugbetaling niet ideaal, er zou op zijn minst contact moeten zijn met de klant om dit te communiceren en te bevragen. Dit is in elk geval al zo bij SD Worx en Securex.
 • Tijdelijke werkloosheid voor bedienden is tevens mogelijk voor de werkgevers die getroffen zijn. Wie helemaal niet kan werken, kan daarom gebruik maken van de Tijdelijk Werkloosheid wegens overmacht, zodat het personeel kan genieten van een werkloosheidsuitkering. Voor deze tijdelijke werkloosheid is contact met uw sociaal secretariaat noodzakelijk. De werkloosheidsuitkering voor de werknemers wordt ook verhoogd van 65% tot 70% van het bruto-loon. Werknemers die in de werkloosheid door overmacht terecht komen, zullen daarnaast ook nog een premie van 150 per maand (fulltime) en een eenmalig bedrag van 202,68 EUR ter compensatie voor de kost van verwarming, electriciteit en water, ontvangen.
 • Voor de verzekeringen die gebaseerd zijn op omzet of tewerkstelling (Burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen), kan met de makelaar of maatschappij contact opgenomen worden om de voorschotten voor 2020 te verlagen als er verminderde activiteit is. Zo zijn de voorschotten niet te hoog, anders dient er tot 2021 gewacht te worden om het teveel betaalde terug te krijgen. Voor premies voor pensioenopbouw, hospitalisatie, … van werknemers die in tijdelijke werkloosheid zijn, kan er uitstel van betaling tot 30.09.2020 aangevraagd worden, met behoud van dekking.
 • De bankensector is in overleg met de overheid en de Nationale Bank akkoord gegaan om enerzijds kredieten toe te staan aan bedrijven in moeilijkheden door de corona-crisis en anderzijds bestaande leningen te bevriezen. Ondernemingen en zelfstandigen die voor de coronacrisis "levensvatbaar" waren, krijgen zonder bijkomende kosten betalingsuitstel voor lopende leningen tot 30 september. Onder 'levensvatbaar' wordt verstaan: bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen. Tijdens deze 6 maanden uitstel zal enkel intrest betaald moeten worden. De looptijd zal dan ook verlengd worden met 6 maanden.
  De voorwaarden zijn hiervoor ondertussen ook bekend :
  • Fors omzetverlies (bedenking : geen percentage voorzien, dus wat is fors?)
  • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten
  • (indien mogelijk) beroep doen op de tijdelijke werkloosheid voor personeel
  • Gedwongen sluiting is NIET noodzakelijk, kan ook voor andere bedrijven.
 • Banken gaan soepele overbruggingskredieten kunnen geven aan ondernemingen die erg getroffen zijn door de corona-crisis en kunnen hiervoor gebruik maken van overheidsgaranties. Na akkoord van Europa is ook deze maatregel nu afgekondigd.
  De banken geven ook 6 maanden uitstel voor hypothecaire leningen van de eigen woning onder bepaalde voorwaarden. Verlies of vermindering van inkomen (van minstens 1 van de partners) is daarin essentieel. Vaak vragen de banken hiervoor ook een attest van de boekhouder om het omzetverlies te staven. Aarzel dus niet ons hiervoor te contacteren, nadat uw bank de voorwaarden heeft meegedeeld.